KOSTNADSFRI SYSTEMANALYS

Sänk dina energikostnader

HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Vi erbjuder kostnadsfri systemanalys

En systemanalys är en systematisk genomgång av hela systemet som täcker in kompressorer, luftbehandling, effektivitet på behovssidan och mynnar ut i en betygssatt analys, följt av en action plan med möjliga optimeringsinsatser.

 

Vår systemanalys ger:

Sänkta kapitalkostnader

Minimerade energiförluster

Möter behovet av tryckluft bättre

Färre produktionsstopp

Minskat underhållsarbete

Färre kasserade slutprodukter

Minskad risk för haveri

Vad kan ni förvänta er av en systemanalys

  • Att sänka er energikostnader och förbrukning samt förbättra era hållbarhetsmål.

Varför fokus på Tryckluft?
Tryckluft står normalt för mellan 10 – 30 % av industriell energiförbrukning, varav ca 90% av denna energi förloras. En stor del kan återvinnas genom att installera värmeåtervinning.

Den återvunna värmen kan användas till allt från uppvärmning av lokaler och varmvatten till delar av processer. Av de återstående 10 % i tillförd energi som går till tryckluft, slösas ca 25 – 50 % genom läckage.

En systemanalys har som utgångspunkt att ge besparingar och förbättringar

Ni får systemanalysen, med en betygsgradering som ger er god kännedom och kunskap om viktiga delar att känna till om er anläggning och tryckluftssystem. Utifrån denna skapar vi sedan en action plan med tydliga steg för i vilken ordning ni kan göra er prioriteringar.

Kontakta oss för kostnadsfri systemanalys